Arkiv Arkiv

1325
Bli medlem
Praktikplatser
WILPF IKFF internationellt
Peace Women Peace Women – IKFF:s internationella genusprojekt
Reaching Critical Will Reaching Critical Will – IKFF:s internationella nedrustningsprojekt

Pax et Libertas

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet syftar till att i enlighet med Säkerhetsråds resolution 1325 tydliggöra vikten av kvinnors närvaro i säkerhetspolitiska sammanhang samt verkar för ett tydligt genusperspektiv på säkerhetspolitik. Vi bloggar för att öka transparensen och sprida information kring aktuella frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet.

Fem nya IKFF-sektioner Fem nya IKFF-sektioner

En vecka i Costa Rica med IKFF-delegater och medlemmar från 25 länder är en överväldigande upplevelse. Dagarna är långa och fyllda med samtal om kvinnors säkerhet, nedrustning och hur vi på bästa sätt kan utveckla vår internationella organisation med sektioner över hela världen.

Huvudsyftet med dessa internationella konferenser är att föra politiska diskussioner kring aktuella händelser som rör IKFF:s program. Viktiga beslut som vi i Sverige kommer att använda i vårt dagliga arbete för att påverka beslutsfattare och informera den svenska allmänheten om militarismens konsekvenser för fred och säkerhet.

IKFF har sedan 1920–talet utvecklat sin säkerhetspolitiska analys genom resolutioner antagna av hela den internationella organisationen och de flesta resolutionerna bekräftar tidigare tagna beslut, men det är alltid nya aspekter inkluderade för att följa den aktuella säkerhetsutvecklingen.

Resolutionen om situationen i Mellanöstern berörde den omröstning i FN:s generalförsamling som kommer att ske i höst rörande erkännandet av en palestinsk stat. IKFF underströk vikten av att erkännandet inte underminerar möjligheterna att uppnå hållbar fred och rättvisa för det palestinska folket.

Resolutionen om Nepal uppmärksammade den politiskt instabila situationen i Nepal och uppmanade det internationella samfundet att påverka de politiska partierna att påskynda demokratiseringsprocessen i landet och att inkludera kvinnor i diskussionerna och förhandlingarna.

En resolution om påtvingad migration och asyl uppmärksammade kvinnors utsatthet som flyktingar och hur särskilt unga kvinnor utsätts för trafficking och påtvingad prostitution. En annan resolution fokuserade på kärnvapennedrustning och att kärnvapen bör förbjudas under ett starkt internationellt juridiskt ramverk.

En resolution om nationella handlingsplaner för resolution 1325 antogs där vikten av att inkludera reglering av vapenhandel och nedrustningens betydelse för kvinnors säkerhet i handlingsplanerna ställdes som ett krav. Alla IKFF sektioner uppmanades att följa om deras regeringar implementerar sina handlingsplaner och de länder som inte har några att anta dem i samarbete med det civila samhället.

IKFF antog en resolution om det nya FN-organet UN WOMEN för att visa sitt stöd och uppmuntra att organisationen använder ett mänskligt rättighetsperspektiv på sin verksamhet hellre än att argumentera för de ekonomiska fördelarna av kvinnors deltagande. IKFF uppmuntrar UN WOMEN att ta ledarskap inom FN-systemet på området kvinnor, fred och säkerhet men påpekar samtidigt vikten av att alla FN–organ applicerar ett genusperspektiv.

Kongressen antog också en resolution på temat den ”Arabiska våren” där kvinnornas betydande roll i revolutionerna uppmärksammades och vikten av kvinnornas fortsatta deltagande underströks. IKFF krävde ett omedelbart stopp på de militära interventionerna och försäljningen av vapen i regionen.

Kongressen uppmärksammade också den globala vapenhandeln genom en resolution som stödjer ett aktivt IKFF-deltagande i den pågående FN-processen att förhandla fram ett vapenhandelsavtal, det så kallade Arms Trade Treaty (ATT). Kvinnors utsatthet för väpnat våld uppmärksammades och behovet av ett genusperspektiv i avtalet framhölls. IKFF anser inte att ATT endast är ett vapenhandelsavtal utan ska ses som ett verktyg att förebygga konflikt, brott mot mänskliga rättigheter och internationell lag.

1949 avskaffade Costa Rica sin militär vilket är unikt i det internationella samfundet. IKFF, som höll sin kongress i Costa Rica, valde att uppmärksamma att landet under de senaste åren valt att bli allt mer militariserade genom ett nära samarbete med militären från USA och Colombia och det pågående ”kriget mot droger.”

I samtal med de andra sektionerna blir det allt mer uppenbart att IKFF:s analys av säkerhetsproblematiken är nödvändig för hållbar fred och utveckling. Att IKFF välkomnade fem nya sektioner, Spanien, Mexico, Nigeria, DR Kongo, Pakistan under denna kongress är ett stort framsteg och bådar gott inför framtiden. Den svenska sektionen ser också fram emot att få fortsätta samarbetet med den nya ordföranden Adilia Caravaca från Costa Rica och viceordförande Kerstin Grebäck från IKFF Sverige.

Det har varit fantastiskt att dela erfarenheterna från den här veckan med hela den svenska sektionen. Vi har alla tillsammans från kansliet, styrelsen och Göteborgskretsen, bidragit i diskussioner, arbetat hårt med logistiken, arrangerat en uppskattad workshop om kommunikation, och bidragit med våra erfarenheter från fundraising – ett verkligt teamwork – Muchos Grazias J

“Women, Peace and Security – Transforming the Agenda” “Women, Peace and Security – Transforming the Agenda”

När över 150 kvinnor från hela världen samlas för att anta ett nytt fyraårs program, välja ny styrelsen och diskutera arbetet för fred och säkerhet, då kan man med säkerhet säga att det är bäst att vara förberedd på nya idéer, intressanta historier och massor av kunskap.

Sektionen i Costa Rica har tagit emot oss med stor värme och lagt ner ett fantastiskt arbete på att få denna kongress att hända, men det är inte utan stolthet som jag kan konstatera att utan den svenska sektionens stora bidrag hade mötet inte varit möjligt. Vi har bidragit med finansiella medel men framförallt med personalresurser och vår fantastiska praktikant/kongresskoordinatör Karin Friedrich. Det är också roligt att den svenska delegationen är bland de största och tillsammans kan vi på kansliet, styrelseledamöter och deltagare från Göteborgskretsen åstadkomma mycket här under den kommande veckan.

Första dagen av konferensen började med en panel med deltagare från hela världen som presenterade olika delar av IKFF:s arbete. Vi fick höra föredrag om militarismens påverkan på miljö, ekonomisk och social rättvisa och kvinnors säkerhet. Världens militarisering påverkar kvinnors säkerhet på alla nivåer. Indirekt genom att de ekonomiska resurser som militarismen kostar inte kan användas för att bekämpa verkliga säkerhetshot som svält, naturkatastrofer, flyktingströmmar och hälsoproblem. Militarismen har också direkta konsekvenser genom de säkerhetshot som vapen i ett samhälle utgör.

Sarah Masters från IANSA Women’s Network (International Action Network on Small Arms) gjorde ett stort intryck på mig med sin presentation av hur väpnat våld mot kvinnor utgör ett säkerhetshot i såväl krig och konflikt som i fred. Varje dag dör 1000 människor av en kula och endast en fjärdedel av dessa dödsfall är relaterade till krig och konflikter. Lätta vapen produceras, distribueras, säljs, köps och används framförallt av män, men ändå drabbas kvinnor oproportionerligt hårt av dessa vapen. Lätta vapen används för att våldta, hota, och döda kvinnor dagligen och de är de riktiga massförstörelsevapnen i världen.

För IKFF är det centralt att på ett tydligt sätt koppla samman vikten av nedrustning och kvinnors säkerhet. Den här veckan kan vi från Sverige tillsammans med deltagare från våra systersektioner fundera kring hur vi tillsammans kan göra dessa länkar tydligare för politiker, internationella institutioner och allmänheten.

”Your voice – Your security – Activate it” – 2015 fyller IKFF 100 år och då vill vi ha 100 000 aktiva kvinnor världen över. Jag tror att det är möjligt, om vi alla aktiverar våra röster för fred och säkerhet.

Petra Tötterman Andorff

 

 

I Almedalsparken med Bildt I Almedalsparken med Bildt

Torsdagskväll och Maud Olofsson pratade sig själv till tårar i sitt sista partiledartal. IKFF satt redo i Almedalsparken för en av veckans sista säkerhetspolitiska analyser av partiledartalen när utrikesminister Carl Bildt sällade sig till publiken. Med IKFF:s nya fickmanualer på sin självklara plats i väskan öppnade sig då möjligheten till spontan-lobbying.

Jag gick fram och tackade för Sveriges enträgna arbete med resolution 1325, påpekade att vi har ett gott samarbete med Gunilla Carlsson kring kvinnors säkerhet och att jag ser fram emot ett utökat samarbete med Carl Bildt kring dessa viktiga säkerhetspolitiska frågor. Så nu antar jag att utrikesministern går omkring med ”Disarm Domestic Violence” och ”Women, Peace and Security”, IKFF:s praktiska fickmanualer i fickan. Förhoppningsvis blir han inspirerad till att i framtiden inkludera resolution 1325 i sitt arbete, ett ”must have” för den svenska säkerhetspolitiken snarar än ”nice to have”.

Maud däremot glömde helt bort säkerhetspolitiken i sitt tal. Förvisso nämnde hon globala miljöhot men mer än så blev det inte. Strax före hon gick upp på scen frågades Abir Al-Sahlani ut på Säkerhetspolitiskt sommartorg, och som vanligt fick vi höra mer om utrikespolitik då än vad partiledarna vanligtvis levererar.

Al-Sahlani började med att konstatera att säkerhetspolitik handlar om människors säkerhet och att det inte är rättivst att ”gubbar” ensamma får definiera vad säkerhetshot är. Enligt henne leder det till att hälften av världens befolkning inte får vara med och beskriva problem, vilket leder till att utgångspunkten inte blir komplett.

Al-Sahlani efterlyste också moderna verktyg som underlättar implementeringen av resolution 1325. Webbaserad information var en sak hon nämnde, och vi kan glatt konstatera att IKFF:s internationella projekt PeaceWomen kan vara intressant för Al-Sahlani.

När moderatorerna frågade om NATO blev svaren problematiska. Al-Sahlani gav Allan Widman medhåll och konstaterade att hon tycker att ett svenskt medlemskap vore bra. Frågan är hur det ska gå för Centern – först överger de väljarna i kärnkraftfrågan, och nu verkar det vara ok att vara med i en kärnvapenallians.

Kort sagt bjöd centerpartiets dag i Almedalen på spridda skurar.

Petra Tötterman Andorff, generalsekreterare IKFF

 

Läs mer Läs mer